ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.GLOBALTVEU.COM 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на препродаваните от "Global Net" Ltd. информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.globaltveu.com („Общите условия”) и урежда отношенията между "Global Net" Ltd., ТЪРГОВЕЦА и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.globaltveu.com информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:.

1.1 „Потребител” е всяко дееспособно физическо лице или всяко юридическо лице, което е регистрирано и използва услугите предоставяни чрез уебсайта по силата на сключен договор  с оператора в съответствие с настоящите общи условия. .

1.2. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.3. Global TV

1.4.1. по отношение на своите клиенти, интернет платформа ("Платформа"), представляваща съвкупност от технически средства (софтуер и хардуер) предоставящ възможността за излъчване на лайв стрийм и VoD които не са собственост на Global Net ltd.

1.4.2. по отношение на своите ПОТРЕБИТЕЛИ уебсайт посредством който се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.5. "Global Net" Ltd. (наричано по-долу "ТЪРГОВЕЦ”) е дружество с ограничена отговорност (Limited), Inc. Nr: 75067, със седалище и адрес на управление Trust company complex , Ajeltake road, Ajeltake islands, Majuro MH96960, Marshall island, e-mail: info@globaltv.eu, което препродава услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.6."ОПЕРАТОР" е компания която осъществява и продава стрийм и съвкупност от услуги на ТЪРГОВЕЦА в готов вид който от своя страна ги предлага на уебсайта си www.globaltveu.com и няма право да ги променя. Договорните отношения между ОПЕРАТОРА и ТЪРГОВЕЦА не са обект на тези общи условия. 

1.7. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.8. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.9. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.10. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.11. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация и е собственост на ОПЕРАТОРА.

1.11. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА "Global Net" Ltd., чрез достъпния само в чужбина уебсайт www.globaltveu.com, препродава на свои ПОТРЕБИТЕЛИ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛ на определените в тези Общи условия изисквания.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, закупили абонаментен план за Уебсайта www.globaltveu.com

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://www.globaltveu.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.globaltveu.com. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта www.globaltveu.com, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта www.globaltveu.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта www.globaltveu.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.globaltveu.com. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

3.4. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", ПОТРЕБИТЕЛЯ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Законите за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.5. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯ получава достъп до всички предлагани от ТЪРГОВЕЦА услуги. ПОТРЕБИТЕЛЯ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ТЪРГОВЕЦА има право да откаже регистрацията.

3.7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Global TV има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ИМEЙЛ АДРЕС И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯ посочва имайл адрес и парола.

4.2. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с имайл адресa служи за достъп до профилa на абоната. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си.

4.3. Профилът на ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява обособена част от Уебсайта www.globaltveu.com, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана в базата данни на ТЪРГОВЕЦА.

4.4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Global TV може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И ЦЕНИ

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на закупуването на абонаментен план.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:за ПОТРЕБИТЕЛ - за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

5.4. Активирането на заплатения абонамент се извършва в рамките на 24 часа, от постъпването на заплатената сума.

5.5. За целта на пресмятане на точната продължителност на абонаментите, 1 месец винаги се смята за 30 дни.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от "Global Net" Ltd. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, Global TV довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта www.globaltveu.com, Global TV предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до www.globaltveu.com, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от www.globaltveu.com, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ е обвързан от тях. Заявяването от страна на абониран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Global Tv за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта www.globaltveu.com, при което Global TV има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до ПОТРЕБИТЕЛския му профил и да прекрати услугата му.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да споделя данните от профила си с трети лица, както и да ползва услугата с един и същ профил паралелно и едновременно на повече от 1 устройство.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Global TV услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.globaltveu.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от www.globaltveu.com. За да може да ползва Услугите препродавани му, ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да въведе имейл и парола.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в срок до 24 часа от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратенo до ТЪРГОВЕЦА чрез електроннатa форма "Обратна връзка". С получаване на изявлението договорът се счита за прекратен.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава при ползване на препродаваните му от Global TV услуги:

7.5.1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

7.5.2. да уведомява незабавно Global TV за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на препродаваните му услуги;

7.5.3. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;.

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да осъществява достъп до съдържанието, публикувано на Уебсайта www.globaltveu.com, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно ПОТРЕБИТЕЛско съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта www.globaltveu.com до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да не осъществява достъп до съдържание публикувано на Уебсайта www.globaltveu.com, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта www.globaltveu.com и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да не използва, копира и разпространява съдържание за каквито и да било цели.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

8.1. ТЪРГОВЕЦА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на препродаваните му услуги.

8.2. Global TV има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.globaltveu.com, включително в ПОТРЕБИТЕЛските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Global TV или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Global TV. Global TV не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта www.globaltveu.com, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

8.3. Global TV има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до препродаваните му услуги.

8.4. ТЪРГОВЕЦА има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.globaltveu.com, за което прецени, че противоречи на действащото законодателство, на настоящите Общи условия.

8.5. ТЪРГОВЕЦА има правото без предизвестие да блокира достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ в случай, че по преценка на ТЪРГОВЕЦА ПОТРЕБИТЕЛЯ нарушава разпоредби на действащото законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица предоставящи му услугите. В тези случаи ТЪРГОВЕЦА има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

IХ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Global TV полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, кaто гарантира 98,5% от времето безупречна доставка на сигнала на пакета програми които препродава на сайта си. Гаранция за не прекъсваемост на сигнала на отделни канали е изрично изключена и не се поема от Global TV тъй като ТЪРГОВЕЦА не е собственик на стрийма който предлага на сайта си.

9.2. Global TV не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, включително поддържането на конкретни канали в предлаганите пакети, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в Уебсайта www.globaltveu.com. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ТЪРГОВЕЦА, то същият не носи отговорност за противо-правния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

9.3. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за не предоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ТЪРГОВЕЦА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на не регламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ОПЕРАТОРА.

9.4. Global TV не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

9.5. Global TV не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите (вклпючително частично премахване и/или смяна на излъчваните канали), изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.globaltveu.com.

9.6. Страните приемат, че ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ОПЕРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ТЪРГОВЕЦА предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на препродаваните му Услуги.

9.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.globaltveu.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ТЪРГОВЕЦА грижа.

9.8. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта www.globaltveu.com

10.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите имейл и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от ТЪРГОВЕЦА.

10.3. ТЪРГОВЕЦА полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10.4. ТЪРГОВЕЦА полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

10.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, ТЪРГОВЕЦА ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

10.6. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията по т. 10.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на абонатите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели.

10.7. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ТЪРГОВЕЦА;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или под-изпълнители на ТЪРГОВЕЦА за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

10.8. При използване на Уебсайта www.globaltveu.com, ТЪРГОВЕЦА има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛ изпраща към сървър на ОПЕРАТОРА във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ОПЕРАТОРА и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта www.globaltveu.com, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ОПЕРАТОРЪТ съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

ХI. СЪВМЕСТИМОСТ

11.1 Официално поддържаните системи от ОПЕРАТОРА към момента са:

11.2 Браузъри – ОПЕРАТОРА препоръчва Google Chrome. Другите официално поддържани браузъри са: Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera.

11.3 Декстоп операционни системи - Windows, Mac OS X.

11.4 Мобилни операционни системи - сайтът е оптимизиран за работа с Андроид, iOS и др.

ХII. Тикетинг - ТЪРГОВЕЦА гарантира обработване на всяко запитване в рамките на 48 часа.